d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضیاء پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده در یک کارخانه ای در واحد بسته بندی مشغول کار هستم. مدتی پیش کارفرما بنده رو اخراج کرد بدون اینکه قراردادم فسخ بشه یا کاری انجام دهم که ضرری به شرکت زده باشم اما بعد از 4 ماه دوباره به من گفتن که برگردم سرکارم ولی همچنان قرارداد داشتم و وقتی هم که برگشتم قرارداد جدیدی با من بسته نشد و همان قرار داد قبلی بود. آیا می توانم برای این تعلیقی که در کارم افتاد خسارتی از کارفرما بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – طبق ماده 29 قانون کار در صورتی که کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

فهرست