d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقداد پرسید 1 سال قبل
آیا به زمین هایی که جزء طرح هادی می باشد سند می دهند
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر

فهرست