d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبخشعلی فقیری پرسید 8 ماه قبل
سند اصلاحات اراضی.من پدرم چهار سهم از یکصدونودویک سهم یک روستا رو خریداری کرده است در اصلاحات اراضی وپدر بزرگم ۱۶سهم از آن را خریداری کرده که سهم خریداری شده پدرم از مال پدر بزرگم کم شده..حالا چگونه میتوانم سهم پدر را از سهم پدر بزرگم بگیرم وپایان ذکر است که هر دو فوت کرده اند
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

سلام باید اسناد و مدارک مربوطه بررسی شود.

فهرست