سلام آیا پرداختن سهم الارث زوجه از سوی ورثه انتقال به غیر است؟دسته بندی: پرسش های امور حسبیسلام آیا پرداختن سهم الارث زوجه از سوی ورثه انتقال به غیر است؟
فروزان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام آیا پرداختن سهم الارث زوجه از سوی ورثه انتقال به غیر است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

خیر بنا به نظریه شماره 612/7 مورخ 9/2/1376 پرداخت سهم‏الارث زوجه از طرف وراث یا ورثه انتقال به غیر تلقی نمی‏ شود.

فهرست