d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحلاتی پرسید 7 ماه قبل
برای صدور چک های جدید سقفی معین گشته است ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 7 ماه قبل

بله براساس سقف حساب صادر کننده اجازه صدور چک امکان پذیر می باشد .

فهرست