محلاتی پرسید 2 سال قبل
برای صدور چک های جدید سقفی معین گشته است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله براساس سقف حساب صادر کننده اجازه صدور چک امکان پذیر می باشد .