زیبایی نیا پرسید 2 سال قبل
سلام بنده مالک ملکی هستم که عرصه آن در وقف است آیا با این حساب می تواند قابل ترهین باشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

عرصه املاک موقوفه قابل ترهین نیست بنابراین چنانچه جهت ساختمانهای احداثی، سند مالکیت اعیانی رسمی به نام مستاجر ملک موقوفه صادر شده باشد ترهین آن پس از ملاحظه مفاد سند اجاره امکانپذیر است.