کشتمند پرسیده شده در 5 ماه پیش
باسلام اگر نام واردکننده در پروانه سبز گمرکي با نام متقاضي اعتبار/ برات اسنادي و يا حواله ارزي مغاير باشد ایا رفع تهد ارزی امکانپذیراست؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

درصورتيکه صرفاً نام واردکننده در پروانه سبز گمرکي ارائه شده با نام متقاضي مغاير باشد ليکن ساير مندرجات پروانه از جمله شماره اعتبار شماره ثبت سفارش نام بانک/شعبه ارزش ارزي وزن و تعداد مطابق با اسناد حمل مربوطه باشد رفع تعهد ارزي مشروط به اخذ فرم نمونه تعهد نامه پيوست شماره 2 از واردکننده اوليه به عنوان متعهد، با رعايت سايرمقررات بلامانع است.

فهرست