d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکشتمند پرسید 1 سال قبل
باسلام اگر نام واردکننده در پروانه سبز گمرکي با نام متقاضي اعتبار/ برات اسنادي و يا حواله ارزي مغاير باشد ایا رفع تهد ارزی امکانپذیراست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

درصورتيکه صرفاً نام واردکننده در پروانه سبز گمرکي ارائه شده با نام متقاضي مغاير باشد ليکن ساير مندرجات پروانه از جمله شماره اعتبار شماره ثبت سفارش نام بانک/شعبه ارزش ارزي وزن و تعداد مطابق با اسناد حمل مربوطه باشد رفع تعهد ارزي مشروط به اخذ فرم نمونه تعهد نامه پيوست شماره 2 از واردکننده اوليه به عنوان متعهد، با رعايت سايرمقررات بلامانع است.

فهرست