رسیدگی به اختلاف پیمانکار و کارفرما در انتخاب هیات کارشناسیدسته بندی: پرسش های دعاوی پیمانکاریرسیدگی به اختلاف پیمانکار و کارفرما در انتخاب هیات کارشناسی
دوستیان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام ما و پیمانکار در انتخاب هیات کارشناسی به توافق نرسیدیم برای رفع اختلاف به کجا باید مراجعه کنیم؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

به استناد بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف ‌نظر پیش آید، هریک از دو طرف می توانید درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یادشده، دو طرف باید بر طبق آن عمل نمایید.

فهرست