d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرشدی پرسید 1 سال قبل
سلام

به موجب سند عادی ملکی را 23 آبان 1400 خریداری نموده ام و بر اساس توافق با مالک در 24 آذر قرار بود در دفترخانه سند تنظیم نماییم اما مالک ، ملک را به دیگری فروخته به دادگاه مراجعه کرده و علیه او دعوای انتقال مال غیر را مطرح کرده ام اما دادگاه دعوای مرا به استناد ماده 22 قانون ثبت که هرکس سند رسمی به نام او است ، مالک می باشد رد نموده است چه کاری می توانم انجام دهم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دادخواست خود را به دادگاه حقوقی ارائه نمایید

فهرست