آقای صولتی پرسیده شده در 4 ماه پیش
اینجانب در سال 98 زمینی را خریداری نمودم و تمامی ثمن آن را پرداخت نمودم و قرار بود فروشنده دو ماه پس از مبایعه‌نامه در دفترخانه جهت تنظیم سند حاضر شود. اما در موعد مقرر اقدام ننمود و من گواهی عدم حضور گرفتم. سپس متوجه شدم سند ایشان 9تا بازداشتی دارد که 3تای آن قبل از تاریخ فروش به بنده بوده مابقی پس از تنظیم مبایعه نامه فروش آن به من می باشد. دادخواستی دادم تحت موضوع الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق بازداشتی که رأی بر عدم استماع دعوی صادر گردید. من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

با سلام. طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید 3فقره بازداشتی قبل از فروش ملک به شما بوده لذا ایشان حق روش آن به شما را نداشته اند و تنها راهی که شما دارید مطالبه ثمن پرداختی به جهت مستحق للغیر بودن مبیع می باشد.

فهرست