d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآقای صولتی پرسید 1 سال قبل
اینجانب در سال 98 زمینی را خریداری نمودم و تمامی ثمن آن را پرداخت نمودم و قرار بود فروشنده دو ماه پس از مبایعه‌نامه در دفترخانه جهت تنظیم سند حاضر شود. اما در موعد مقرر اقدام ننمود و من گواهی عدم حضور گرفتم. سپس متوجه شدم سند ایشان 9تا بازداشتی دارد که 3تای آن قبل از تاریخ فروش به بنده بوده مابقی پس از تنظیم مبایعه نامه فروش آن به من می باشد. دادخواستی دادم تحت موضوع الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق بازداشتی که رأی بر عدم استماع دعوی صادر گردید. من چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام. طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید 3فقره بازداشتی قبل از فروش ملک به شما بوده لذا ایشان حق روش آن به شما را نداشته اند و تنها راهی که شما دارید مطالبه ثمن پرداختی به جهت مستحق للغیر بودن مبیع می باشد.

فهرست