صحبت لو پرسید 2 سال قبل
سلام: اجداد ما یک وصیتنامه تنظیم کرده و در آن سهم هر یک را مشخص کرده اما بعد گذشت ده روز ازتنظیم وصیتنامه معلوم شده که او قبلا خودرو که جزء سهم الارث مادرم بوده معامله کرده آیا مادرم می تواند با آن مخالفت نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

معامله و فروش خودرو از جانب موصی در زمان حیاتش به معنی عدول او از وصیت خود است و بلامانع است.