d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصحبت لو پرسید 1 سال قبل
سلام: اجداد ما یک وصیتنامه تنظیم کرده و در آن سهم هر یک را مشخص کرده اما بعد گذشت ده روز ازتنظیم وصیتنامه معلوم شده که او قبلا خودرو که جزء سهم الارث مادرم بوده معامله کرده آیا مادرم می تواند با آن مخالفت نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

معامله و فروش خودرو از جانب موصی در زمان حیاتش به معنی عدول او از وصیت خود است و بلامانع است.

فهرست