d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنیابتی پرسید 1 سال قبل
با سلام مهریه تا چه مبلغی جزو دیون ممتاز محسوب میگردد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. مهریه به هر میزان و به هر مبلغ، جزو دیون ممتاز می باشد.

فهرست