d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحیدری پرسید 1 سال قبل
با سلام

پدرم دو وصیت نامه تنظیم کرده است کدام یک را باید اجرا نماییم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

نیازمند بررسی وصیت نامه ها می باشد ، در صورتی که مفاد آن ها با یکدیگر در تضاد نباشد ، هردو قابل اجرا می باشد .

در غیر این صورت آنکه تاریخش مقدم است قابل اجرا می باشد

فهرست