کیایی پرسید 2 سال قبل
فردی من را دعوت به غضویت در شرکت های هرمی کرده است آیا دعوت به عضویت جرم محسوب می گردد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله