d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمسلمی پرسید 1 سال قبل
سلام. شخصی به حریم دیوار منزل موروثی ما تجاوز نموده و دیوار ملک ما را تخریب و دیوار ملک خودش را به جای آن بنا کرده است. آیا در صورتی که شکایت کنم ایشان را محکوم به قلع و قمع می کنند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. موضوع شما به کارشناسی ارجاع خواهد شد چنانچه کارشناسی ادعای شما تائید کرد رای به رفع تصرف و قلع و قمع صادر می گردد.

فهرست