حسینیان پرسید 2 سال قبل
بنده سازنده هستم و طبق قرارداد مشارکت در ساخت ، فحق فروش سهم خود را داشتم که به شخصی فروختم اما خریدار پیش از پرداخت باقی مانده ثمن قراردادی اقدام به ورود به آپارتمان و تصرف آن نموده است آیا می توانم علیه ایشان شکایت کیفری تصرف عدوانی و ورود به عنف مطرح کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باتوجه به اینکه بین شما و خریدار رابطه قراردادی وجود دارد و در واقع ایشان مالک آن ملک می باشد دعوای تصرف عدوانی نمی توانید مطرح نمائید و تنها کار طرح دعوای حقوقی مطالبه ثمن قراردادی می باشد.