d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشهنواز پرسید 1 سال قبل
سلام ، آیا در قرارداد پیمانکاری که مرجع حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده می توانم برای منع پرداخت ضمانت نامه های بانکی از طریق دادگاه اقدام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام برای منع پرداخت ضمانت نامه بانکی باید درخواست دستور موقت نمایید و با توجه به اینکه طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت در اختیار دادگاه می باشد. با توجه به اینکه در قرارداد شما مرجع حل اختلاف داوری می باشد و داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد چاره ای جز اینکه به مراجع قضایی مراجعه نمائید ندارید البته سابق بر این در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت اما اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1913/99/7 مورخ 1400/3/1 در این خصوص تعیین تکلیف نموده و وجود موافقتنامه داوری را مانع صدور دستور موقت توسط دادگاه نمی داند. بنابراین طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه می توانید درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنمائید.

فهرست