سجادی پرسید 2 سال قبل
سلام. شهرداری از ساخت و ساز ما جلوگیری کرده و حکمی هم صادر نمی کند. آیا می توان از دیوان عدالت اداری دستور موقت برای ادامه عملیات گرفت؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری باید یک هفته پس از جلوگیری از ساخت و ساز پرونده را در کمیسیون ماده 100 مطرح و کمیسیون بدوی نیز ظرف یک ماه باید اقدام به صدور رای نماید و عدم اقدام طبق مقررات مذکور تخلف اداری و انتظامی می باشد که می توانید از این طریق پیگیری نمائید.