d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیری پرسید 1 سال قبل
سلام پدر بنده ملکی داشته که از سازمانی که در آن شاغل بوده خریداری نموده اما سند به نام سازمان می باشد آیا ما می توانیم تقاضای دستور فروش نماییم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام برای صدور دستور فروش نیاز به گواهی عدم افراز می باشد که آن هم نیاز به ارائه سند رسمی به نام مالک می باشد بنابراین با توجه به اینکه ملک به نام سازمان می باشد دستور فروش صادر نمی گردد و شما باید ابتدا آن سازمان را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایید و پس از آن تقاضای صدور دستور فروش نمایید.

فهرست