امیری پرسید 2 سال قبل
سلام پدر بنده ملکی داشته که از سازمانی که در آن شاغل بوده خریداری نموده اما سند به نام سازمان می باشد آیا ما می توانیم تقاضای دستور فروش نماییم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام برای صدور دستور فروش نیاز به گواهی عدم افراز می باشد که آن هم نیاز به ارائه سند رسمی به نام مالک می باشد بنابراین با توجه به اینکه ملک به نام سازمان می باشد دستور فروش صادر نمی گردد و شما باید ابتدا آن سازمان را ملزم به تنظیم سند رسمی نمایید و پس از آن تقاضای صدور دستور فروش نمایید.