d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآرمان پرسید 1 سال قبل
بین دستور تخلیه و حکم تخلیه بهتر است از کدامم یکی استفاده شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به سرعت صدور دستور تخلیه، در صورت وجود شرایط، دستور تخلیه را تقاضا نمایید.

فهرست