در چه دادگاهی علیه صادر کننده چک طرح دعوا کنم؟دسته بندی: پرسش های اسناد تجاریدر چه دادگاهی علیه صادر کننده چک طرح دعوا کنم؟
موسوی پرسید 2 ماه قبل
جهت طرح دعوا علیه صادر کننده چک به کدام دادگاه می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می توانید مراجعه نمایید .

فهرست