در چه دادگاهی علیه صادر کننده چک طرح دعوا کنم؟دسته بندی: پرسش های اسناد تجاریدر چه دادگاهی علیه صادر کننده چک طرح دعوا کنم؟
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aموسوی پرسید 1 سال قبل
جهت طرح دعوا علیه صادر کننده چک به کدام دادگاه می توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می توانید مراجعه نمایید .

فهرست