مهدی پرسید 2 سال قبل
باسلامدر یک زمین با سه نفر شریک می باشم اما یکی از شرکا در ملک احداث به بنا نموده است آیا به تنهایی می توانم درخواست قلع و قمع نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله احد شرکای ملک مشاعی می تواند درخواست قلع و قمع بنا را نماید