d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهدی پرسید 1 سال قبل
باسلام

در یک زمین با سه نفر شریک می باشم اما یکی از شرکا در ملک احداث به بنا نموده است آیا به تنهایی می توانم درخواست قلع و قمع نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله احد شرکای ملک مشاعی می تواند درخواست قلع و قمع بنا را نماید

فهرست