بهمن پرسید 2 سال قبل
دریک ملک با چند نفر شریک می باشیم که یکی از آن ها از تصرف بقیه خودداری نموده است ایا می توانم درخواست خلع ید نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله امکان پذیر می باشد