d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکشانی پرسید 1 سال قبل
یک ملک را با چندنفر به صورت مشاع خریده ایم اما مالک از تحویل مبیع خودداری نموده آیا من به تنهایی می توانم درخواست تحویل مبیع را نمایم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از آن جا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده ، قابل استماع نیست .

فهرست