سید پرسید 2 سال قبل
برای مطالبه سرقفلی به کدام دادگاه می توانم مراجعه نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول .