پیر نیا پرسید 2 ماه قبل
با سلام

جهت طرح دعوای اعلام فسخ بیع به کدام دادگاه کی توانم مراجعه کنم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در صورتی که اعلام فسخ بیع در خصوص مال منقول باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده و در صورتی که در خصوص اموال غیرمنقول باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است .

فهرست