d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیر نیا پرسید 1 سال قبل
با سلام

جهت طرح دعوای اعلام فسخ بیع به کدام دادگاه کی توانم مراجعه کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که اعلام فسخ بیع در خصوص مال منقول باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده و در صورتی که در خصوص اموال غیرمنقول باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است .

فهرست