پیر نیا پرسید 1 سال قبل
با سلامجهت طرح دعوای اعلام فسخ بیع به کدام دادگاه کی توانم مراجعه کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که اعلام فسخ بیع در خصوص مال منقول باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده و در صورتی که در خصوص اموال غیرمنقول باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است .