اعرابی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام بنده به عنوان قیم محجور انتخاب شدم سپس محجور پس از 9 سال فوت کرد آیا برای مطالبه اجرت قیومیت به طرفیت معاونت قضایی باید باشه یا به طرفیت وراث محجور؟ با اینکه خود بنده ولی قهری وراث محجور هم هستم و جز ورثه می باشم راهکار چیست؟ اعلام نظر در این خصوص با کیست؟

 

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

قیمومت جزو امور حسبی محسوب می شود و ترافعی نیست تا نیاز به اقامه دعوا داشته باشد با استناد به ماده 1237 قانون مدنی و مواد 73/ 77/ 78/ و95 قانون امور حسبی چون محجور فوت شده است به استناد ماده 1253 قانون مدنی پس از فوت محجور قیمومت شما هم پایان می یابد و با اتمام قیمومت دخالت مدعی العموم یا همان رییس حوزه قضایی نیز منتفی می گردد. دادخواست خود را به عنوان ولی قهری، صرفا به طرفیت وراث کبیر مطرح نمایید چون وراث صغیر محجور دارای ولی قهری هستند در کلیه امور چه اموال و چه حقوق مالی مولی علیه شما نماینده قانونی آنها هستید.

همانطور که شما اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را دارید خود نیز می توانید از اموال مولی علیه دیون خود را برداشت نمایید.

فهرست