d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحبی پرسید 1 سال قبل
در یک شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه خریده ام اما از مدیران و شرکت از ثبت سهم الشرکه من خود داری میکنند چه دعوایی می توانم مطرح کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهم الشرکه را به دادگاه ارائه دهید

فهرست