محبی پرسید 2 سال قبل
در یک شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه خریده ام اما از مدیران و شرکت از ثبت سهم الشرکه من خود داری میکنند چه دعوایی می توانم مطرح کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهم الشرکه را به دادگاه ارائه دهید