سوزان رستمی پرسیده شده در 1 ماه پیش
شخص( الف) آپارتمان شخص ب را طی یک قرارداد بعنوان موجر اجاره میدهدو تاریخ اجاره تمام میشود مستاجر بافریب شخص الف را به منزل میکشاند و بازور وتهدیدامضامیگیرد ودر قرارداد ذکرمیکند که شخص الف مبلغ 70 میلیون بابت رهن دریافت کرده است شخص (الف) وشخص( ب) هردو بعنوان خواهان درخواست تخلیه براساس اجاره نامه قبلی در شورای حل اختلاف داده اند که البته عنوان شد چون شخص الف را نیز بعنوان خواهان قراردادید به هیچ وجه حکم تخلیه صادرنمیشود وبایدتکلیف اجاره نامه ادعایی مستاجرمعلوم شود که وکیل بابت این قراداد درخواست حضور شاهدین نموده است حال باتوجه به این توضیحات اگرشخص (ب) موفق به اثبات وگرفتن تخلیه منزل نشود آیامیتواند باتوجه به اینکه هیچ قرارداداجاره ای بین او ومستاجر وجود ندارد میتواند این بار دادخواست خلع ید بدهد یا باتوجه به دادخواست تخلیه ای که یکبار ارسال کرده دیگر امکان دادخواست خلع ید وجود ندارد
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

با سلام در مورد سوال شما آیا الف وکالتی از مالک داشته؟ در صورتی که الف مالک نبوده و وکالت هم نداشته باشد مستاجر مبلغ ادعایی بابت ودیعه را باید از شخص الف مطالبه نماید و شما به عنوان مالک که اجاره نامه تنظیم ننموده اید نمیتوانید دستور تخلیه بخواهید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مدارک شما و جلسه حضوری می باشد.

فهرست