مسعود ابوالفضلی پرسید 2 سال قبل
سلامزمین موروثی بین دوبرادر که پساز فوت پدر برادر بزرگتر بنام خود درسال ۱۳۱۳ ثبت نمود. پس از فوتش ورثه اش زمین را رسماً فروختند.برادر کوچکتر ضمن تماسبا خریدار واثبات موروثی بودن زمین، بین طرفین تقسیم وسهم هرکدام مشخص گردید.تقسیم نامه خطی ودستی ولی زمین توسط مستاجرین به دیگری واگذارگردیده است برای طرح شکایتاثبات مالکیت باخلع ید نیاز استیا خلع ید کفایت میکند. لطفاً راهنمایی بفرمایید. متشکرم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اگر زمین سند مالکیت ندارد دعوای اثبات مالکیت و خلع ید توامان مطرح کنید هر چند بهتر است جهت جلوگیری از تشتت نظرات قضایی دعوای اثبات مالکیت و سپس دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کنید