بیان پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام من آپارتمانی را به همسرم هبه کرده بودم همسرم آپارتمان را قبض و آن را به مستاجری رهن داد بعد از مدتی از هبه خود رجوع کردم و دادگاه رای قطعی رجوع از هبه را صادر کرد.الان مبل رهن مستاجر را چه کسی باید پرداخت کند؟آیا می توانم علیه مستاجر دعوای خلع ید مطرح کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

با سلام رهن یک حق دینی بوده که بر ذمه داین بوده و با انتقال عین مرهونه تعهد ایشان ساقط نشده و کماکان مدیون در برابر مرتهن مشغول الذمه می باشد.بنابراین همسر شما ضامن پرداخت مبلغ رهن می باشد.اما به جهت اینکه ید مستاجر قراردادی بوده نه غاصبانه نمی توانید دعوای خلع ید مطرح نمایید.

فهرست