پشنگ پور پرسید 2 ماه قبل
آیا طرح دعوای خلع ید در مورد ملکی که در رهن می باشد امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست