پشنگ پور پرسید 2 سال قبل
آیا طرح دعوای خلع ید در مورد ملکی که در رهن می باشد امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله