d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپشنگ پور پرسید 1 سال قبل
آیا طرح دعوای خلع ید در مورد ملکی که در رهن می باشد امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله

فهرست