مهندس پرسید 2 سال قبل
باسلامدر صورتی که متصرف در قسمتی از زمینی که تصرف کرده اعیانی احداث کرده باشد آیا بدون حکم قلع بنا می توان از کل ملک خلع ید کرد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله امکان پذیر می باشد .