بازغی پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا خلع ید از ملک مرهونه امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله