d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکامرانی پرسید 1 سال قبل
سلام

برای شکایت کیفری علیه دارنده چک ، در چه بازه زمانی می توانم اقدام نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

ظرف شش ماه از برگشت چک می توانید اقدام نمایید .

فهرست