d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجنتی پرسید 1 سال قبل
سلام

کالایی را باید به مقصد می رساندم که در طول مسیر تصادف کردم و کالاها آسیب دیده است آیا مسئول خسارات به کالاها می باشم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله شما مسئول خسارات وارده به کالاها می باشید .

فهرست