d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهرامی پرسید 1 سال قبل
کنار خانه بنده یک ساختمان می سازند که بیشتر از یک سال طول کشیده است. هنگام خاک برداری به ملکی که بنده در آن مستقر هستم آسیب رسیده. برای جبران خسارت باید به کجا شکایت کنم؟ و آیا به نتیجه ای می رسد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

ابتدا از شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس بکنید و سپس نسبت به مطالبه خسارت ناشی از احداث بنا اقدام کنید.

فهرست