d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنامی پرسید 1 سال قبل
بنده طی مبایعه نامه ای اقدام به پیش خرید آپارتمانی کردم و ضمن قرارداد حق انتقال به بنده داده شد. من هم به شخص دیگری واگذار کردم اما فروشنده در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است و به همین دلیل ثمن معامله از طرف شخصی که ملک را به او فروختم پرداخت نگردیده و به علت افت ارزش پول ضرر فاحشی به من وارد شده است. البته من گواهی عدم حضور هم گرفته ام. در حال حاضر من چه اقدام قانونی می توانم برای جبران خسارت مبنی بر افت ارزش ثمن معامله نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان در صورت پرداخت تمام ثمن شما می توانید سند را به نام خود تنظیم نمائید.

فهرست