d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aدانایی پرسید 1 سال قبل
قطار شهری از زیر واحد مسکونی که متعلق به ما است عبور می کند . باعث ایجاد خسارت شده است آیا می توانیم علیه سازمان قطار شهری و شهرداری اقدامی انجام دهم و اینکه آیا فقط می توانم خسارت بگیرم یا این حق را دارم که مجبورشان کنم آن ملک را خریداری کنند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

نمی توان الزام به تملک ملک نمود اما می توان مطالبه خسارت کرد و طبق رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور باید مستقیم از دادگاه مطالبه خسارت نماید .

فهرست