دانایی پرسید 2 ماه قبل
قطار شهری از زیر واحد مسکونی که متعلق به ما است عبور می کند . باعث ایجاد خسارت شده است آیا می توانیم علیه سازمان قطار شهری و شهرداری اقدامی انجام دهم و اینکه آیا فقط می توانم خسارت بگیرم یا این حق را دارم که مجبورشان کنم آن ملک را خریداری کنند ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

نمی توان الزام به تملک ملک نمود اما می توان مطالبه خسارت کرد و طبق رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور باید مستقیم از دادگاه مطالبه خسارت نماید .

فهرست