d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیمانی پرسید 1 سال قبل
با سلام و احترام

اگر ملکی از بانک بخریم و بانک در مبایعه نامه قیدکند که هرزمانی به مدارک و مستندات و مزایدات بانک ایراد یا ابطال انجام شود فقط ثمن معامله پرداخت شود و بعد از ۵ سال مالک اولیه مزایده را ابطال کند با این تورم موجود ایا میشود قیمت روز ملک را باتوجه به بند قرارداد از بانک طلب کرد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام موضوع اختلافی هست و رویه حاکم این هست که شرط مذکور نامشروع و در مخالفت با مقرره های آمره هست و درنتیجه این شرط باطل هست

ابتدا ابطال شرط و سپس مطالبه ثمن با غرامات به نرخ روز را حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطرح کنید

فهرست