خرید خودرویی که مالک آن شخصی غیر از فروشنده بوده استدسته بندی: پرسش های دعاوی کیفریخرید خودرویی که مالک آن شخصی غیر از فروشنده بوده است
جلالی پرسید 2 سال قبل
حدود یک ماه پیش خودرویی را خریداری نموده ام و در حال حاضر متوجه شدم مالک شخص دیگری می باشد ، معامله انجام شده صحیح می باشد ، من چه اقدامی می توانم انجام دهم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

معامله انجام شده فضولی می باشد در صورت رضایت مالک ، معامله صحیح می باشد و در غیر این صورت معامله باطل می باشد و شما می توانید بر علیه فروشنده به عنوان فروش مال غیر شکایت نمایید