شیدایی پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام. ما یک شرکت پیمانکاری هستیم که طبق قرارداد پیمان با یکی از سازمانهای دولتی قرار بوده ساخت مرکز بهداری درمانی را به عهده بگیریم. پس از انعقاد قرارداد طبق شرایط مقرر در پیمان به تعهدات خود عمل نموده و صورت وضعیت مقرر را به کارفرما ارائه نمودیم و هیچگونه تخلفی نداشتیم و کارفرما نیز کلیه صورت وضعیت های مارا تأئید نموده اما بخشی از آن را پرداخت ننموده است. اخیراً نامه ای به دستمان رسید که کارفرما به دلائل واهی به طور یکجانبه اقدام به اعمال ماده 46 پیمان و ضبط ضمانتنامه نموده، الآن چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام، در خصوص سوال شما جهت پاسخ دقیق نیازمند بررسی اسناد و مدارک و مکاتبات شما می باشد اما در صورت صحت اظهارات، شما می توانید دادخواستی مبنی بر اعلام بی اعتباری فسخ قرارداد و الزام کارفرما به اجرای ماده 48 شرایط عمومی پیمان و مطالبه صورت وضعیت های تأئید شده و الزام به آزادسازی ضمانتنامه ها را ارائه نمائید. دادگاه در صورت لزوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و چنانچه کارشناس ادعاهای شما را تأئید نمودند رأی مقتضی صادر میگردد.

فهرست