d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیدایی پرسید 1 سال قبل
با سلام. ما یک شرکت پیمانکاری هستیم که طبق قرارداد پیمان با یکی از سازمانهای دولتی قرار بوده ساخت مرکز بهداری درمانی را به عهده بگیریم. پس از انعقاد قرارداد طبق شرایط مقرر در پیمان به تعهدات خود عمل نموده و صورت وضعیت مقرر را به کارفرما ارائه نمودیم و هیچگونه تخلفی نداشتیم و کارفرما نیز کلیه صورت وضعیت های مارا تأئید نموده اما بخشی از آن را پرداخت ننموده است. اخیراً نامه ای به دستمان رسید که کارفرما به دلائل واهی به طور یکجانبه اقدام به اعمال ماده 46 پیمان و ضبط ضمانتنامه نموده، الآن چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام، در خصوص سوال شما جهت پاسخ دقیق نیازمند بررسی اسناد و مدارک و مکاتبات شما می باشد اما در صورت صحت اظهارات، شما می توانید دادخواستی مبنی بر اعلام بی اعتباری فسخ قرارداد و الزام کارفرما به اجرای ماده 48 شرایط عمومی پیمان و مطالبه صورت وضعیت های تأئید شده و الزام به آزادسازی ضمانتنامه ها را ارائه نمائید. دادگاه در صورت لزوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و چنانچه کارشناس ادعاهای شما را تأئید نمودند رأی مقتضی صادر میگردد.

فهرست