d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکوثری پرسید 1 سال قبل
دادگاه بر چه اساس حکم به خسارت تاخیر تادیه صادر می کند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دادگاه براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رای صادر می کند .

فهرست