کوثری پرسید 2 ماه قبل
دادگاه بر چه اساس حکم به خسارت تاخیر تادیه صادر می کند ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

دادگاه براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رای صادر می کند .

فهرست