گوهری پرسید 2 ماه قبل
حکم انفصال مدیران شرکت های تعاونی را قاضی تعزیرات حکومتی می تواند صادر کند ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می تواند

فهرست