گوهری پرسید 2 سال قبل
حکم انفصال مدیران شرکت های تعاونی را قاضی تعزیرات حکومتی می تواند صادر کند ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می تواند