d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفرجی پرسید 1 سال قبل
با سلام

ورشکسته شدم آیا می توانم دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل نمایم .

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر دعاوی ورشکستگی از طریق داوری قابل رسیدگی نیست

فهرست