d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمد آبادی پرسید 1 سال قبل
باسلام. اگر حق واگذاری سرقفلی به غیر در قرارداد اجاره از مستاجر سلب شود در صورت تخلف مستاجر و واگذاری ملک به دیگری تکلیف حق سرقفلی چه میشود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام؛ سرقفلی باید به صورت کامل پرداخت شود.

فهرست