d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجمالی پرسید 1 سال قبل
سلام ما سرقفلی مغازه ای را داریم که به شخصی فروخته ایم و مبایعه نامه هم تنظیم شده است اما مالک برای امضا ذیل مبایعه نامه مبلغ بالایی را مطالبه می کند. می خواستم ببینم طبق قانون مالک چند درصد از مبلغ فروش را می تواند مطالبه نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در قانون این حق برای مالک پیش بینی نشده است و در عرف و بین مردم حق مالکانه رایج گردیده است و با توجه به اینکه شما بدون رضایت مالک حق انتقال را ندارید ناچار هستید یا پیشنهاد ایشان را قبول نمائید و یا از طریق دادگاه دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع را علیه ایشان مطرح نمایئد.

فهرست