کرمانی پرسید 1 سال قبل

آیا در اجرای رای تخریب حضور دادستان الزامی می باشد یا شهرداری به تنهایی می تواند اقدام نماید

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر به تنهایی می تواند