d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکرمانی پرسید 1 سال قبل

آیا در اجرای رای تخریب حضور دادستان الزامی می باشد یا شهرداری به تنهایی می تواند اقدام نماید

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر به تنهایی می تواند

فهرست