کرمانی پرسید 2 ماه قبل

آیا در اجرای رای تخریب حضور دادستان الزامی می باشد یا شهرداری به تنهایی می تواند اقدام نماید

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر به تنهایی می تواند

فهرست