d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحمدیان پرسید 1 سال قبل
شوهرم فوت کرده است و ما یک فرزند دختر داریم آیا پدربزرگش می تواند او را من از بگیرد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

حضانت فرزند بعد از فوت همسر با مادر است و پدربزرگ در صورتی که مادر صلاحیت نداشته باشد می تواند در دادگاه درخواست کنم تا حضانت از مادر گرفته شود

فهرست