مهرناز پرسید 2 سال قبل
با سلامحضانت فرزندم با پدر اوست اما نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی کند آیا می توانم فرزندم را نزد خودم نگاه دارم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر فرزند نزد شخصی که دادگاه معین نموده است می ماند .